BIOVAST / Teisės aktai

Teisės aktai

ES:

1. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1069/2009 http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.dok_priedas?p_id=26876

2. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 142/2011 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2011R0142:20110819:LT:PDF

3. LIETUVOS RESPUBLIKOS VETERINARIJOS ĮSTATYMAS 1991 m. gruodžio 17 d. Nr.I-2110http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389397

VMVT:

4. DĖL ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ TVARKYMO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUOSE REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 2005 m. kovo 23 d. Nr. B1-189 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=253117&p_query=%F0alutini%F8%20gyv%FBnini%F8&p_tr2=2

5. DĖL ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR JŲ GAMINIŲ TVARKYMO IR APSKAITOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 2012 m. sausio 20 d. Nr. B1-45 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417630&p_query=&p_tr2=2

6. DĖL GYVŪNŲ AUGINTINIŲ GAIŠENŲ TVARKYMO VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 2005 m. rugpjūčio 11 d. Nr. B1-459 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260879&p_query=%F0alutini%F8%20gyv%FBnini%F8&p_tr2=2

7. DĖL ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR PERDIRBTŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ, SKIRTŲ PAŠARŲ GAMYBAI IR GYVŪNŲ ŠĖRIMUI, GAMYBOS, TIEKIMO RINKAI IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2006 m. gegužės 22 d. Nr. B1-352http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279393&p_query=%F0alutini%F8%20gyv%FBnini%F8&p_tr2=2

8. DĖL ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR PERDIRBTŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ BEI GAIŠENŲ VAŽTARAŠČIŲ FORMŲ, JŲ PILDYMO NURODYMŲ PATVIRTINIMO 2005 m. spalio 7 d. Nr. B1- 558http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=264111&p_query=%F0alutini%F8%20gyv%FBnini%F8&p_tr2=2

9. DĖL VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS SUBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO IR ĮREGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. liepos 3 d. Nr. B1-517http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430058

Žemės ūkio ministro:

10. PARAMOS TEIKIMO UŽ GYVŪNINĖS KILMĖS ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ, NESKIRTŲ VARTOTI ŽMONĖMS, PERDIRBIMĄ IR PAŠALINIMĄ TAISYKLĖS 2006 m. gegužės 26 d. Nr. 3D-217 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284246

11. DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. B1-558 „DĖL ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR PERDIRBTŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ BEI GAIŠENŲ VAŽTARAŠČIŲ FORMŲ, JŲ PILDYMO NURODYMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2011 m. birželio 30 d. Nr. B1-337http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404115&p_query=&p_tr2=