BIOVAST / TIESĪBU AKTI

TIESĪBU AKTI

Eiropas savienība, Latvijas Republika:

1. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1069/2009, 2009. gada 21.oktobris. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009R1069

2. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 183/2005, 2005. gada 12. janvāris. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0183

3. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 142/2011, 2011. gada 25. februāris. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:054:0001:0254:LV:PDF

4. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS2014/637/ES, gada 28. augusts. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014D0637

5. LATVIJAS REPUBLIKAS Veterinārmedicīnas likums, 2001.gada 1.jūlijs. http://likumi.lv/doc.php?id=20436

LR Ministra kabineta noteikumi:

1. Ministru kabineta noteikumi Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai“, 2013.gada 17.decembris http://likumi.lv/doc.php?id=263434

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.274 „Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam“, 2012.gada 17.aprīlis http://likumi.lv/doc.php?id=246782&from=off

3. Ministru kabineta noteikumi Nr.275 „Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam“, 2012.gada 17.aprīlis. http://likumi.lv/doc.php?id=246783

4. Ministru kabineta noteikumi Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība“, 2004.gada 17.februāris. http://likumi.lv/doc.php?id=246783

5. Ministru kabineta noteikumi Nr.991 „Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība“, 2004.gada 30.novembris. http://likumi.lv/doc.php?id=97388

Pārtikas un veterinārais dienests:

1. Latvijas Republikas Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums Nr. 209 “Par Āfrikas cūku mēra karantīnas kritisko, inficēto un riska teritoriju noteikšanu un tajā piemērojamiem kontroles pasākumiem”, 2014.gada 6.augusts. http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/veterinr_uzraudzba/dzivnieku_infekcijas_slimibu_u/acm_aktualitates/aktuala_informacija__afrikas_c2/rikojumi

2. Latvijas Republikas Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums Nr. 256 “Par SIA „Reneta“ dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, kravas apsekošanas kārtību pirms izbraukšanas no Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorijas vai klasiskā cūku mēra inficētās teritorijas”, 2014.gada 8.septembris.

3. Latvijas Republikas Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumi saistībā ar Āfrikas cūku mēri Latvijā. http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/veterinr_uzraudzba/dzivnieku_infekcijas_slimibu_u/acm_aktualitates/aktuala_informacija__afrikas_c2/rikojumi