BIOVAST / PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMI

Esate naujas klientas?

Registruotis ir pateikti užsakymą

Turite vartotojo paskyrą?

Prisijungti ir pateikti užsakymą

BIOVAST Rietava, veicot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (turpmāk – DzBP) apsaimniekošanu, stingri vadās pēc Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Uzņēmums DzBP no saimnieciskajiem subjektiem savāc ar saviem speciāli tam piemērotajiem transportlīdzekļiem.

Savāktie DzGP tiek transportēti uz uzņēmuma rūpnīcu, kur tiek sasmalcināti ne lielākos par 50 mm gabalos un sterilizēti ne mazāk kā 20 minūtes 133oC temperatūrā, piesātinātajā tvaikā, radot ne mazāku par 3 bāru spiedienu. Viss pārstrādes process tiek veikts pēc 1 metodes (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1774/2002) (http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36762&p_query=&p_tr2=2, latviski – http://www.l2d.lv/leul.php?i=8239).

DzGP apsaimniekošanas pakalpojums, ar uzņēmumu tiek parakstīts līgums, tiek sniegts ne tikai lopkautuvēm un gaļas produktus ražojošiem uzņēmumiem, bet arī uzņēmumiem un lauksaimniekiem, kuri audzē mājlopus.

Pēdējais pakalpojums par beigto lauksaimniecības dzīvnieku apsaimniekošanu daļēji tiek kompensēts no valsts līdzekļiem.

Nobeidzoties dzīvniekam, tā īpašniekam beigtais dzīvnieks ir jānovieto tādā vietā, lai speciālais uzņēmuma autotransports ierodoties varētu ērti piebraukt un to iekraut. Beigtais dzīvnieks obligāti jāapsedz ar audumu vai sintētiskajiem materiāliem, lai tiktu samazināta vides iedarbība.

Pakalpojumu sniegšanai lopkautuvēm vai gaļas produktus ražojošajiem uzņēmumiem tiek izmantoti tām piederošie speciālie konteineri vai uzņēmumam piederošie platformas konteineri.