BIOVAST / Paslaugos

Paslaugos

BIOVAST Rietavas, vykdydama šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ŠGP) tvarkymo veiklą, griežtai vadovaujasi Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais reikalavimais.

Įmonė ŠGP iš ūkio subjektų surenka nuosavomis specialiai tam pritaikytomis transporto priemonėmis.

Surinkti ŠGP transportuojami į įmonės gamyklą, kur yra susmulkinami ne didesniais kaip 50 mm gabalais bei sterilizuojami ne trumpiau kaip 20 minučių 133 oC temperatūroje, prisotintaisiais garais sudarant ne mažesnį kaip 3 barų slėgį. Visas perdirbimo procesas atliekamas pagal 1 metodą (Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002) (http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36762&p_query=&p_tr2=2 ).

ŠGP tvarkymo paslauga, pagal su įmone pasirašomas sutartis, teikiama ne tik skerdykloms ir mėsos produktus gaminančioms įmonėms, bet ir įmonėms bei ūkininkams, auginantiems gyvulius.

Pastaroji paslauga už nugaišusių žemės ūkio gyvūnų tvarkymą yra iš dalies kompensuojama valstybės lėšomis.

Nugaišus gyvūnui jo turėtojas gaišeną privalo patalpinti tokioje vietoje, kad atvykęs specialusis įmonės autotransportas galėtų patogiai privažiuoti ir ją pakrauti. Gaišeną būtina apdengti audeklu arba sintetinėmis medžiagomis, kad būtų sumažintas aplinkos poveikis.

Paslaugų skerdykloms ar mėsos produktus gaminančioms įmonėms teikimui yra naudojami joms priklausantys specialūs konteineriai arba įmonei priklausantys platforminiai konteineriai.

Nugaišusių gyvūnų tvarkymas

Pasibaigusio galiojimo termino ir kitų netinkamų vartoti maisto produktų naikinimas

Kontrabandinių maisto produktų naikinimas

Maisto produktų iš muitinės sandėlių naikinimas